دپارتمان حقوق تعهدات، داوری و احوال شخصیه

تعهدات و مسئولیت های افراد ممکن است ناشی از قرارداد باشد و یا ناشی از قانون. مردم در تنظیم روابط مالی، اقتصادی و حقوقی خود آزاد هستند و محدودیت ها در این خصوص اختصاص به قوانین امری و نظم عمومی دارد. لذا طرفین در روابط قراردادی ملزم به اجرای تعهدات خود هستند. مضافاً قانون،تعهداتی را برای شهروندان ایجاد می نماید که ملزم به رعایت آن هستند که در صورت تخلف از اجرای این وظایف قانونی، ملزم به پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث می باشند.

برای رسیدگی به این اختلافات، طرفین می توانند توافق نمایند تا شخص حقیقی یا حقوقی بین آنها حکمیت نماید یا اینکه برای رسیدگی به اختلاف به مراجع قضایی مراجعه نمایند. در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی با توافق طرفین برای رسیدگی به اختلاف، انتخاب شود موضوع مشمول مقررات داوری است.

وکلای متخصص ما در دپارتمان حقوق تعهدات و داوری موضوعات حقوقی ذیل را عهده دار می باشند.

– تحریر ترکه

– اثبات موت فرضی

– اثبات حجر

– حکم رشد

– الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) توسط زوج

– دعاوی مربوط به نشوز

– حضانت فرزند مشترک

– استرداد فرزند از طرف پدر و مادر

– ملاقات فرزند مشترک توسط پدر و مادر

– تقلیل ملاقات فرزند

– دستور موقت در خصوص تحویل فوری طفل به پدر و مادر

– سلب حضانت کودک از پدر و مادر

– حکم رشد

– اثبات نسب

– تغییر نام و نام خانوادگی

– اجرای اسناد رسمی

– اجرای چک

– اجرای احکام خارجی در مورد طلاق و ازدواج

– ثبت رسمی واقعه ازدواج یا طلاق انجام شده در خارج از کشور

– مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت اسناد

– اعسار از پرداخت مهریه

– مطالبه مهریه از ماترک زوج متوفی

– مطالبه نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه

– مطالبه نفقه از ماترک زوجه متوفی

– اهداء جنین به زوجین نابارور

– نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها

– استرداد عین جهیزیه

– استرداد هدایای نامزدی

– فسخ عقد نکاح

– ابطال عقد نکاح

– الزام زوج به بذل مدت در نکاح مقطع (موقت)

– مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک

– اجرت المثل و نحله ایام زوجیت

– الزام زوج به تهیه مسکن

– اجازه ازدواج مجدد زوج

– حصر وراثت

– تقسیم ارث

– اجرای وصیت نامه

–  الزام به انجام تعهدات قراردادی

–  فسخ و بطلان قراردادها

–  مطالبه ی خسارت ناشی از تخلفات قراردادی

–  وصول مطالبات ناشی از قرارداد، سفته، چک و …

– قبول داوری در اختلافات داخلی

– تقاضای ابطال رأی داوری ازدادگاه

– پاسخ به دعاوی مربوط به آراء داوری

–  اجرای اسناد رسمی

–  دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی

– دعاوی ناشی از حوادث غیر عمدی

– دعاوی ناشی از مسئولیت های قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی

–  اثبات رابطه زوجیت

– الزام زوج به ثبت رسمی واقعه نکاح

– اثبات رجوع به زوجی

– الزام زوج به ثبت واقعه رجوع

– طلاق از ناحیه زوج

– طلاق از ناحیه زوجه

– طلاق توافقی

– مطالبه مهرالمثل ایام زوجیت