دپارتمان حقوق جزا و جرم شناسی

مأموریت دپارتمان حقوق جزا حمایت از موکلین در خصوص جرائم مالی و اقتصادی یا جرائمی است که به تبع فعالیت های اقتصادی ممکن است اتفاق بیفتد.

وکلای متخصص در رشته های جزایی در کنار سایر وکلاء آمادگی دفاع از دعاوی مطروحه علیه موکلین یا طرح دعوی علیه طرفهای آنان را دارند.

اگر تحت هر یک از عناوین مجرمانه ذیل به حقوق قانونی شما تجاوز شده است و یا اینکه متهم به ارتکاب هر یک از اعمال مجرمانه ذیل هستید دفاع از حقوق قانونی خود را به همکاران ما، متخصص در حوزه حقوق کیفری بسپارید.

– ورود به عنف به ملک غیر

– جرائم مدیران شرکتها

– قاچاق کالا و ارز

– جرائم اینترنتی

– فروش مال غیر

– تخریب

– مزاحمت و ممانعت از حق

– تصرف عدوانی

– کلاهبرداری

– جعل و استفاده از سند مجعول

– خیانت در امانت

– صدور چک بلامحل