دپارتمان حقوق املاک و اراضی

مأمویت دپارتمان املاک تمرکز بر احراز و تثبیت مالکیت املاک و اراضی، رفع موانع قانونی برای بهره‌برداری از املاک اعاده مالکیت در فرض سلب مالکیت به موجب قانون می باشد.

وکلای متخصص ما در این رشته در کنار مشاوران ثبتی و شهرداری کیفیتی متفاوت از خدمات را به شما ارائه می دهند. اگر ملکی دارید که تا کنون موفق به اخذ سند مالکیت نشده اید یا ملکی را خریداری نموده یا فروخته اید که در روابط قراردادی با طرف دچار مشکل هستید اگر ملک شما توسط شهرداری یا نهادهای دولتی تصرف و تملک شده است، اگر ملک شما ملی یا موات اعلام شده است همکاران ما وظیفه دفاع از حقوق قانونی شما را تا استیفاء کامل عهده دار میشوند.

– ابطال تشریفات صدور سند مالکیت در اداره ثبت

– تفکیک و تقسیم و افراز اموال غیرمنقول

– اخذ پروانه ساختمانی وتغییر کاربری املاک

– الزامات قانونی سازندگان ساختمانها راجع به مسائل فنی و ایمنی

– ابطال رای کمیسیون ماده 56  قانون  حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده واحده و ماده 12  قانون زمین شهری

– الزام سازمان های دولتی و شهرداری ها به پرداخت بهای املاک تملک شده

– ابطال تصمیمات مراجع اداری مانند کمیسیون ماده 5، کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و …

– حقوق مربوط به املاک کشاورزی (حق ریشه، حقوق زارعانه، حقوق غارسانه، دسترنج رعیتی)

– الزام به فک رهن و الزام به پرداخت دین از مال مرهون

– دعوی اخذ به شفعه

– الزامات مالکین در قانون تملک آپارتمان ها

– مسئولیت های قانونی مدیران و مجامع ساختمان ها

 – دعوی اثبات وقفیت وبهره برداری  از مال موقوفه

 – تجویز فروش مال موقوفه

– اخذ سند مالکیت مطابق مواد 147 و148 اصلاحی قانون ثبت

– ابطال اسناد رسمی مالکیت

– اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد سند و رفع تعارضات ثبتی

– رفع تصرفات وقلع وقمع مستحدثات و رفع مزاحمت و ممانعت از حق

– دعوی مربوط به حقوق عینی از قبیل حق ارتفاق ،حق انتفاع و…

– دعوی مربوط به اجاره به شرط تملیک ،بیع شرط

الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آپارتمان

– الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی زمین

– الزام به تحویل وتنظیم سند رسمی خانه

– الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

– الزام به تقسیم وفروش ملک مشاع

– الزام به تکمیل ، اخذ پایان کار ،صورتجلسه تفکیکی ، تحویل و تنظیم سند رسمی ناشی از قراردادهای پیش فروش آپارتمان

– الزام شریک (سازنده یا مالک)به انجام تعهدات قراردادی در قراردادهای مشارکت در ساخت یا فسخ قرارداد

– الزام به تحویل وتنظیم سند رسمی ملک تجاری و اداری

-الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی یا اجاره ملک تجاری

– دعوی تخلیه ملک تجاری

– دعوی تخلیه ملک مسکونی

– دعوی خلع ید