نظارت و کنترل بخش حقوقی شرکتها و عملکرد وکلا

شکی نیست که خدمات حقوقی اعم از وکالت در دعاوی و مشاوره حقوقی از موضوعات کاملاً تخصصی و بعضاً بسیار پیچیده می باشند که اختلاف نظرها و تعدد استدلال ها در بین متخصصین این رشته در هر موضوع، بر این پیچیدگی افزوده است به شکلی که ارزیابی کیفی خدمات ارائه شده توسط وکلا و مشاورین حقوقی توسط غیرمتخصصین تقریباً غیرممکن بوده و این موضوع عمدتاً نارضایتی از خدمات وکلا و مشاوران حقوقی را در بین متقاضیان به دنبال داشته است.

تنها شیوه کنترل کیفیت خدمات و نظارت بر مدیریت حقوقی شرکتها و وکلای دادگستری استفاده از مجموعه های متشکل از متخصصین رشته های مختلف حقوقی است تا ضمن هدایت متصدیان امر در بخش خدمات حقوقی شرکتها بر رفتار و کیفیت خدمات آنها نظارت نموده و مراتب را به مدیران شرکت گزارش نمایند.

از جمله خدمات موسسه حقوقی داد و خرد، پذیرش نظارت و کنترل کیفیت خدمات حقوقی، بخش های حقوقی شرکتها و وکلای شاغل در شرکتها می باشد. همچنین این موسسه آماده است نظارت بر عملکرد وکیل شما در پرونده های حقوقی را پذیرفته، ضمن ارائه گزارش تحلیلی روند پرونده، هدایت آن را در مسیر مناسب میسر نماید.