مدیریت قراردادها

موضوع قراردادها از مباحث بسیار مهم تجار و شرکتها می باشد ، که در سطوح مختلف مستلزم ارائه خدمات ویژه می باشد :

الف: بررسی شرایط و آثار قانونی شرکت در مزایده و مناقصه ها و همچنین آماده کردن اسناد و مدارک لازم برای شرکت در مناقصه و مزایده در سطح داخلی و بین الملل

ب: ارزیابی و اعتبارسنجی طرف مقابل قرارداد

ج: تهیه و تنظیم آیین نامه ها ، دستورالعمل ها مربوط به معاملات شرکت ها بر مبنای اساسنامه و قوانین و مقررات مرتبط

د: تهیه و تنظیم پیش قراردادها ، فرمت های قراردادی مستند سازی فرایند قرارداد

هـ: نظارت بر اجرای قرارداد و حسن اجرای آن

و: مدیریت تسویه ، خاتمه و حل و فصل اختلافات قراردادی

موضوعات فوق و موارد مرتبط با این موضوعات از جمله خدمات ما در مؤسسه حقوقی داد و خرد می باشد.

وکلای متخصص در کنار کارشناسان رشته های مرتبط از شروع مذاکرات قراردادی تا تسویه و ختم آن ، خدمات مورد نیاز شما را ارائه می دهند.